Najnowsze wiadomości

<< >>

Wsparcie dla pszczelarzy w ramach pomocy de minimis

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych Wszyscy   Informujemy , że w tym roku zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a w ramach nowelizacji rozporządzenia ustanowiono wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół. Od bieżącego roku ustanowiono wsparcie w formie dotacji do

Zmarł Andrzej Łysoń

Koleżanki i Koledzy Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 09 kwietnia 2021 roku zmarł przeżywszy 70 lat Andrzej Łysoń – nasz kolega pszczelarz, wspaniały człowiek, przyjaciel wielu z nas. Msza Żałobna odbędzie się dnia 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00  w Kościele Parafialnym św. Jana chrzciciela w Sułkowicach – Bolęcinie po której nastąpi odprowadzenie

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

O WSZYSTKICH CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH   Poznań dnia, 18 września 2020 roku   Niestety poprzednio zwołane zebranie którego termin został ustalony na 27 marca 2020 z uwagi na ogłoszony stan pandemii Covid19 nie odbyło się dlatego Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zwołuje powtórnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych tym razem na dzień 02 października

Zmarł Bogdan Kędzia

Koleżanki i Koledzy   Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 20 lipca 2020 roku, zmarł przeżywszy 81 lat Profesor dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia. Zmarł wspaniały człowiek, przyjaciel pszczelarzy – wybitny naukowiec i propagator wiedzy o właściwościach produktów pszczelich. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego, produktów zielarskich oraz apiterapii. Autor wielu publikacji książkowych

Wsparcie dla pszczelarzy w ramach pomocy de minimis

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

Wszyscy

 

Informujemy , że w tym roku zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a w ramach nowelizacji rozporządzenia ustanowiono wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
Od bieżącego roku ustanowiono wsparcie w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej w kwocie 20 zł.

Termin składania wniosków w 2021 roku jest wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

 

Poniżej podajemy linki z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

oraz pełnej treści rozporządzenia:

D20210926.pdf (sejm.gov.pl)

 

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 28 maja 2021 r. a to oznacza, że wnioski można składać od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r.

 Wyjaśniając informujemy , że 20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r.
, a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

W następnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku pszczelarz musi dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

 

Poniżej podajemy link z adresami biur ARMiR.

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

 

oraz link do pełnej informacji wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełnienia:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

 

Zmarł Andrzej Łysoń

Koleżanki i Koledzy
Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 09 kwietnia 2021 roku zmarł przeżywszy 70 lat Andrzej Łysoń – nasz kolega pszczelarz, wspaniały człowiek, przyjaciel wielu z nas.

Msza Żałobna odbędzie się dnia 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00  w Kościele Parafialnym św. Jana chrzciciela w Sułkowicach – Bolęcinie po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.

Zawiadamiamy i łączymy się w wielkim bólu i smutku z rodziną zmarłego.

Zarząd Pszczelarzy Zawodowych

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

O WSZYSTKICH CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

 

Poznań dnia, 18 września 2020 roku

 

Niestety poprzednio zwołane zebranie którego termin został ustalony na 27 marca 2020 z uwagi na ogłoszony stan pandemii Covid19 nie odbyło się dlatego Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych zwołuje powtórnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych tym razem na dzień 02 października 2020 r. (piątek) o godz. 10,00  w Hotelu Starzyński – w Płocku ul. Piekarska 109,

tel. 243660200 email: hotel@starzynski.com.pl

Uwaga: W przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania wiążących Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych uchwał w pierwszym terminie (Statut SPZ, §19), jako drugi termin Walnego Zgromadzenia ustalamy na 02 października 2020 r. o godz. 11,00 w Hotelu Starzyński – Płock ul. Piekarska 109 .

Zmarł Bogdan Kędzia

Koleżanki i Koledzy

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 20 lipca 2020 roku, zmarł przeżywszy 81 lat Profesor dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia.

Zmarł wspaniały człowiek, przyjaciel pszczelarzy – wybitny naukowiec i propagator wiedzy o właściwościach produktów pszczelich.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego, produktów zielarskich oraz apiterapii. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów, wieloletni redaktor czasopism naukowych oraz autorytet wśród farmaceutów i zwolenników medycyny naturalnej. To jemu zawdzięczamy stworzenie podstaw dla nowej dziedziny nauk biologicznych – mikrobiologii leku roślinnego.

 

Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu na cmentarzu przy ul. Nowina w czwartek 23.07.2020 o godzinie 12.45.  Uroczystości żałobne rozpoczną się mszą o godz. 12,00 w miejscowym kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Zawiadamiamy i łączymy się w wielkim bólu i smutku z żoną zmarłego.

Zarząd Pszczelarzy Zawodowych

ODWOŁANIE ZEBRANIA 26-29.03.2020 W PŁOCKU

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

Wszyscy

 

Witam Państwa

 

Mając na uwadze sytuację związaną z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym ryzyka zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 a także w związku z wprowadzonym przez Rząd RP zakazem zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych  odwołuje wiosenne spotkanie członków w Płocku,-  w Hotelu Starzyński.

 

 

Informacja ta została umieszczona na stronie internetowej naszej organizacji www.pszczelarzezawodowi.pl  oraz na Facebooku i nie będzie wysyłana oddzielnie do członków pocztą.

Prosimy o przekazanie tej informacji kolegom i koleżankom, którzy być może nie śledzą na bieżąco korespondencji mailowej. Osoby nie mające adresów mailowych powiadomimy telefonicznie.

 

Tym razem nasze spotkanie miało to być połączone z Walnym Zgromadzeniem Członków SPZ   – sprawozdawczo-wyborczym .

Niestety z przyczyn od nas niezależnych odbędzie się prawdopodobnie jesienią w dniach  05-08 listopada 2020 w tym samym co aktualnie miejscu. O terminie i szczegółach spotkania powiadomię wszystkich pisemnie.

Informuję, że do chwili obecnej nie mam podpisanych przez KOWR umów na sprzęt czyli sprzęt jeszcze nie może być kupowany. Rozdział środków już dokonałem i wszystkie wnioski na sprzęt złożone w SPZ zostały zaspokojone. Każdego z członków będę indywidualnie informował o przydzielonych środkach.

Zwróciłem się do KOWR o interpretację zapisów zawartych w „ Warunkach udziału w mechanizmie Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022” dotyczących beneficjentów mechanizmu” gdzie zgodnie z zapisami beneficjentami mechanizmu są:

 

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej,
czy rolniczego handlu detalicznego), …

tekst pisma do pobrania

 

Do chwili obecnej nie  mam odpowiedzi w tym zakresie.

Z telefonicznej informacji wynika, że zdaniem KOWR uczestnikiem programów może być tyko ten, który posiada zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią lub RHD   – a o ile zbywa produkty hurtowo to ma przedłożyć oświadczenie „że nie rozlewa żadnego słoika miodu”.

W związku z powyższym wszystkich uczestniczących w programach wsparcia informuję, że żeby otrzymać dofinansowanie muszą posiadać zgłoszenia SB lub RHD i proszę o przesłanie skanów zaświadczeń to potwierdzających.

Ci którzy takich zgłoszeń nie maja proszeni są by to uczynili.

Jednocześnie informuję , iż służę pomocą w sprawach związanych z obsługą mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” .

 

Co do planowanej w 2020 roku wycieczki na WYSPY BRYTYJSKIE to w chwili obecnej nie mogę zagwarantować, że ta wycieczka dojdzie do skutku. Na razie nie podpisałem żadnej umowy w tym zakresie i dopóki nie będzie jasnej sytuacji to takiej umowy nie podpiszę. O ile wycieczka nie dojdzie do skutku zaliczki wszystkim wpłacającym zostaną zwrócone.

 

Pozdrawiam  Piotr Mrówka

prezes   Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych