Wsparcie dla pszczelarzy w ramach pomocy de minimis

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

Wszyscy

 

Informujemy , że w tym roku zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a w ramach nowelizacji rozporządzenia ustanowiono wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
Od bieżącego roku ustanowiono wsparcie w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej w kwocie 20 zł.

Termin składania wniosków w 2021 roku jest wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

 

Poniżej podajemy linki z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Wsparcie dla pszczelarzy i rolników po klęskach żywiołowych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

oraz pełnej treści rozporządzenia:

D20210926.pdf (sejm.gov.pl)

 

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 28 maja 2021 r. a to oznacza, że wnioski można składać od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r.

 Wyjaśniając informujemy , że 20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r.
, a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

W następnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku pszczelarz musi dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

 

Poniżej podajemy link z adresami biur ARMiR.

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html

 

oraz link do pełnej informacji wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełnienia:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

 

Podziel się!

    Comments are closed.