ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE – 08 marca 2019

ZAPROSZENIE
NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
 CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

Poznań  dnia, 06 lutego 2019 roku

Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych
podaje poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych
na dzień 08 marca 2019 r. (piątek) o godz. 10,00 w Hotelu Bukowy Dworek
w Łagowie Lubuskim, Gronów 23, 66-220 Łagów Lubuski
tel. 68-341-20-88   email:bukowydworek@geovita.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania ( Prezes SPZ Piotr Mrówka)
2. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zebrania
3. Wybranie Przewodniczącego obrad w głosowaniu jawnym
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków ( 2 osoby)
6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej ( 2 osoby)
7. Wybór protokolanta
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu SPZ za okres 09 III 2018 r. do 08 III 2019r.
(sprawozdanie wygłosi Prezes Piotr Mrówka)
9. Sprawozdanie finansowe Zarządu SPZ za rok 2018
( sprawozdanie wygłosi skarbnik Piotr Tkaczuk)
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu SPZ za rok 2018
13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i start za 2018 rok
14. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok
15. Przyjecie preliminarza budżetowego oraz planu pracy na 2019 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnień i pełnomocnictw dla Zarządu SPZ
17. Inne sprawy organizacyjne
18. Wolne głosy
19. Zakończenie

Uwaga: W przypadku braku kworum niezbędnego do podejmowania wiążących Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych uchwał w pierwszym terminie ( Statut SPZ, §19 ), jako drugi termin Walnego Zgromadzenia ustalamy dzień 08 marca 2019 r. o godz. 11,00      w Hotelu Bukowy Dworek w Łagowie Lubuskim.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału:
Tel. (061) 8489706
Fax. (061) 8410456
email: kontakt@pszczelarzezawodowi.pl

Podziel się!

    Comments are closed.