Historia

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych jest organizacją ogólnopolską. Liczy około 150 pszczelarzy zawodowych – osób, których głównym źródłem utrzymania są dochody uzyskiwane z użytkowania hodowli pszczół. Członkowie SPZ-tu skupiają w swoich pasiekach prawie 4% rodzin pszczelich znajdujących się w Polsce, a produkują i sprzedają około 15% pozyskiwanego miodu. Stowarzyszenie i jego członkowie utrzymują kontakty i współpracują ze wszystkimi organizacjami pszczelarskimi znajdującymi się w Polsce. Szczególnym partnerem jest Polski Związek Pszczelarski – największa i najstarsza organizacja pszczelarska w kraju, z której Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych wyłoniło się w 2004. Rejestracja w KRS nastąpiła 28.12.2004 roku. W szeregach „zawodowców” znajdują się pszczelarze posiadający pasieki powyżej 81 rodzin, naukowcy zajmujący się hodowlą pszczół i przetwórstwem miodu.

Naczelną władzą SPZ-tu jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest raz w roku. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób. Pierwszym prezesem organizacji był Sławomir Bakier następnym Zbigniew Pęcak potem Janusz Kasztelewicz a od obecnie od marca 2015 roku prezesem stowarzyszenia jest Piotr Mrówka pszczelarz z Poznania.

Głównym celem działalności SPZ-tu jest zwracanie uwagi na szczególne uwarunkowania związane z wykonywaniem zawodu pszczelarza. Podkreślamy, że głównym efektem pracy pszczelarza i pszczół jest usługa zapylania roślin entomofilnych. Zapylanie jest niezbędne do utrzymania naturalnych łańcuchów ekologicznych i w Polsce ma charakter czysto altruistyczny. Stowarzyszenie organizuje w ciągu roku dwa Zjazdy, na których dyskutowane są aktualne problemy jak i prowadzone szkolenia. Pierwszy Walny Zjazd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych odbył się w Pszczelej Woli w dniach 23-24.02.2005 roku. Od tego czasu corocznie odbywają się dwa Zjazdy (zebrania organizacyjne) jeden wiosną, – z reguły w marcu a drugi jesienią, przeważnie w listopadzie. Przy okazji zjazdów organizowane są wycieczki do dużych gospodarstw pasiecznych znajdujących się na terenie kraju w pobliżu miejsca organizacji zebrania.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w 2007 roku we współpracy z PZP, Polanką oraz innymi organizacjami i firmami zajmującymi się dystrybucją miodu uzyskało z Unii Europejskiej fundusze na realizację promocji miodu w Polsce w ramach projektu: „życie miodem słodzone”. Promocja ta zrealizowana w latach 2007-2009 skierowana była  głównie do ludzi młodych w celu zwrócenia ich uwagi na szczególne właściwości  miodu i możliwości jego wykorzystania w gospodarstwie domowym. Program był realizowany i wdrażany w życie poprzez powołane konsorcjum w skład, którego wchodziły praktycznie wszystkie organizacje pszczelarskie, firmy handlujące miodem, jak i osoby fizyczne. Główny ciężar realizacji tego programu spadł jednak na Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych.

Be Sociable, Share!