STATUT SPZ

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych z dnia 17 marca 2008 roku

S T A T U T

STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY ZAWODOWYCH

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych (członkowie zwyczajni) i prawnych (członkowie wspierający) mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, tworzenie postaw sprzyjających rozwijaniu przedsiębiorczości pszczelarzy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do środowiska pszczelarskiego, podnoszenie standardu życia pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących takie działania.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Pszczela Wola.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami: Dz.U.03.96.874 art.5 i Dz.U.04.102.1055 art.2) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu.

§ 6.

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pszczelarzy,

 2. rozwój i ochronę pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i środowiska naturalnego,

 3. inspirowanie i wspieranie organizacji imprez pszczelarskich jako promocji pszczelarstwa, miodu i produktów pszczelich oraz danego regionu,

 4. reprezentowanie interesów całego środowiska pszczelarskiego a zwłaszcza swoich członków wobec administracji państwowej, władz publicznych organizacji społecznych, gospodarczych i instytucji,

 5. ochrona godności i dobrego imienia pszczelarzy,

 6. nadzorowanie, prowadzenie, upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych metod hodowli, chowu i gospodarki pasiecznej,

 7. zapobieganie i pomoc w zwalczaniu chorób pszczół,

 8. doradztwo, szkolenia, pomoc prawną oraz ekonomiczną,

 9. inicjowanie oraz współdziałanie w opracowywaniu aktów prawnych mających na celu rozwój hodowli i chowu pszczół oraz ochronę pszczelarstwa, pszczelarzy i środowiska naturalnego,

 10. organizowanie zaopatrzenia członków w środki produkcji pasiecznej oraz pomoc w organizacji zbytu produktów pasiecznych,

 11. występowanie w prawnej ochronie jakości produktu określonego nazwą „miód” oraz pozostałych produktów pszczelich,

 12. popularyzowanie miodu i pozostałych produktów pszczelich na terenie kraju i poza jego granicami,

 13. wzbogacanie bazy pożytkowej dla pszczół oraz racjonalne jej wykorzystanie,

 14. prowadzenie badań naukowych i ich wdrażanie.

§ 8.

Realizując powyższe cele:

 1. Stowarzyszenie opiera się na pracy: swych członków, organizacji i firm współpracujących oraz wolontariuszy.

 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw i realizacji celów może zatrudniać pracowników i wolontariuszy, także spośród członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.

 3. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

 4. Stowarzyszenie może zorganizować biuro i zatrudniać pracowników i podwykonawców do prowadzenia swych spraw.

 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:

 1. handlu hurtowym i detalicznym miodem, produktami pszczelimi oraz innymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi zgodnie z potrzebami,

 2. pośredniczeniu w zawieraniu umów kupna-sprzedaży środków do produkcji pszczelarskiej,

 3. działalności szkoleniowej i konsultingowej,

 4. imporcie i eksporcie pszczół i matek pszczelich, produktów pszczelich oraz artykułów rolno-spożywczych i przemysłowych,

 5. zaopatrzeniu i produkcji paszy dla pszczół,

 6. prowadzeniu i realizowaniu zadań i działań związanych z hodowlą i chowem pszczół.

 7. promocji i reklamie produktów pszczelich,
 8. świadczeniu usług mających na celu realizacje zadań określonych w § 7
 1. Stowarzyszenie może realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi m.in. w ramach wspólnych projektów finansowanych przez polskie i zagraniczne fundusze.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

 1. Członkiem Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych może być osoba fizyczna (członkostwo zwyczajne) i prawna (członkostwo wspierające).

 2. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zwyczajni i wspierający

 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:

a – spełni wszystkie z poniższych warunków:

– jest pszczelarzem, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym

– przedstawi opinie -rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia

oraz złoży deklarację członkowską.

b – lub: – jest wybitnym fachowcem w zakresie pszczelarstwa.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w szczególności przedsiębiorstwo, firma, instytucja, szkoła lub inna organizacyjnie podmiot działający na rzecz pszczelarstwa, który złoży oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia w tym zakresie.

§ 10.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska pszczelarzy,

3. dbać o jego dobre imię,

4. przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

5. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

6. regularnie realizować zobowiązania na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z ustalonymi zasadami.

§ 12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,

4. posiadać legitymację Stowarzyszenia,

5. korzystać z opieki, gwarancji, rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności,

6. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

7. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo korzystać z praw przysługujących członkom zbiorowym wymienionych w § 12. punkt 2-7.

§ 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. wykluczenie przez Zarząd w związku z:

 1. działalnością sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,

 2. nieusprawiedliwionym nie braniem udziału w pracach Stowarzyszenia,

 3. zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres 1-go roku,

 4. złożeniem pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych literami a, b niniejszego paragrafu,

 5. utratą praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

3. zaprzestaniem działalności, likwidacją, śmiercią członka itp.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 17.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy.

2. Na pisemnie uzasadniony wniosek pełnego składu Komisji Rewizyjnej zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest powiadomić o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad,- wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierających i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian

 2. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 3. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 6. ustalanie wysokości składki członkowskiej członka zwyczajnego i zasad jej regulowania

 7. nadawanie tytułu honorowego członka lub prezesa

 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

 11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości 50% plus 1 głos, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie.

9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję wybiera 5 członków Zarządu i 2 zastępców.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członka Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia

 2. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

 4. zatwierdzanie projektów planów pracy Stowarzyszenia i budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania

 5. sprawowanie nadzoru i kontroli działań administracyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia

 6. wnioskowanie o nadanie wyróżnień organizacyjnych, resortowych i państwowych

 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)

 8. ustalanie zasad przynależności członka zwyczajnego i wspierającego

 9. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wysokości składek członkowskich

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych w tym dokonywania czynności prawnych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z pozostałych członków Zarządu.

7. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie wybiera 3 członków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie wybiera 3 członków Sądu Koleżeńskiego i 2 zastępców niebędących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego wniosku pisemnego członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

4. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2, 3, 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji z wybranych przez Walne Zgromadzenie zastępców.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Wymaga to zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 24.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, społecznej i odpłatnej pracy członków Stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, programów rządowych, dotacji zagranicznych oraz ofiarności publicznej i innych funduszy.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Maksymalną sumę zobowiązań majątkowych ustala corocznie Walne Zgromadzenie.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z pozostałych członków Zarządu.

Rozdział VI

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 25.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami.

Rozdział VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 26.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Statut przyjęto i uchwalono w dniu 10.11.2004 roku na zebraniu Członków Założycieli Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

 

 

Be Sociable, Share!